Alles over het Corona-virus en ondernemen op één plek

Alles over het Corona-virus en ondernemen op één plek
Via dit nieuwsbericht houden we jullie op de hoogte omtrent het Corona-virus en ondernemen. Allereerst onze vraag aan jullie: Als er in deze crisissituatie in of rondom jullie bedrijfsvoering urgente zaken spelen op regionaal of landelijk niveau, waar wij iets in zouden kunnen betekenen, laat het ons dan z.s.m. weten. We kaarten ze aan bij Bedrijfsleven Bollenstreek die het vervolgens zo mogelijk op gaat pakken. Wij staan open voor al jullie suggesties die ertoe leiden dat we met elkaar de gevolgen van deze crisis kunnen verminderen. Stuur je input naar backoffice@bpteylingen.nl. _____________________________________________________________________________________________ Gratis coacking voor mkb in coronaproblemen Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten. Bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Dit is nu gratis. Persconferentie 6 mei 2020 Tijdens de personferentie liet de overheid weten dat de maatregelen versoepeld worden. Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Alle informatie vind je op de website van de overheid en in deze infographic staat alles in een handig overzicht. 4e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 30 april 2020 Voor ondernemers in de recreatieve sector: er is een nieuwe noodverordening getekend. Onder voorwaarden is recreatief nachtverblijf weer mogelijk. Lees hier wat onder welke voorwaarden wel en niet mag. Brief van burgemeester Carla Breuer aan ondernemers 22 april Lees hier de brief van onze burgemeester waarin zij de ondernemers een hart onder de riem steekt. Noodsignaal ondernemers Duin- en Bollenstreek (1 april 2020) Lees hier de brief van o.a. Bedrijfsleven Bollenstreek en de gemeente Teylingen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. TOZO 29 maart De regeling TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is van kracht. Via deze infographic zie je welke stappen je moet doorlopen. Op de website van ISD Bollenstreek vind je ook de link naar het aanvraagformulier. NOW-regeling De NOW-regeling is een tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling is klaar en de loketten gaan bijna open. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Pensioen Op 20 maart werd aangenkondigd via INretail dat winkeliers de afdracht voor pensioenafdracht voor hun medewerkers 60 dagen mogen uitstellen. Dat is besloten na overleg tussen het Pensioenfonds Detailhandel en INretail. Lees het volledige artikel hier: https://bit.ly/2J6ZXiZ. Maatregelen overheid Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Meer info over de nieuwe maatregelen vind je hier: https://bit.ly/2QpcJgM 27 maart publiceerde de overheid een handig overzicht met daarin de tegemoetkoming inkomsten en salarissen. UWV geeft eerste impactanalyse Coronacrisis voor Holland Rijnland De ontwikkelingen gaan snel en zullen achterhaald worden maar UWV heeft een eerste impactanalyse gemaakt m.b.t. de Coronacrisis voor de arbeidsmarktregio, Holland Rijnland. Het laat met name de directe bedreigingen zien en legt ook een verband met de gevolgen in de keten en eventuele kansen die zich in ieder geval tijdelijk voordoen. FNV Zelfstandigen Op de website van het FNV staan allerlei folders om te downloaden. Ook is er een FAQ die mogelijk interessant kan zijn. Ook als je geen lid bent kun je gebruik maken van al deze informatie. ________________________________________________________________________________________ 25 maart vond er een gesprek plaats tussen BPT en wethouder Volten. Hieronder lees je de samenvatting van dit gesprek. Is de regeling betalingen van alle gemeentelijke belastingen nu duidelijk? Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen: In de ‘normale’ situatie hebben niet natuurlijke personen (bedrijven) op grond van de verordeningen van de belastingen voor OZB, RZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en precario standaard de mogelijkheid tot het treffen van een betalingsregeling of gespreid betalen in 7 termijnen met ingang vanaf eind april (1e betalingstermijn). Daar kan ook nu gewoon gebruik van gemaakt worden. Eén van de maatregelen, uit het pakket dat is aangekondigd door het rijk, is dat bezien wordt hoe uitstel van gemeentelijke belastingen verstrekt kan worden aan alle ondernemers. Wij volgen in deze crisistijd in beginsel het Rijksbeleid, en verwachten hier op korte termijn nadere uitleg en instructie over. In afwachting hiervan wil het college bezien of er aanvullende lokale maatregelen rond deze inning nodig zijn, of dat de Rijksregeling ingezet wordt. Dit laatste geniet de voorkeur. Daar de eerste betaaltermijnen eind april aanstaande zijn, hebben we nog even de tijd om uitwerking af te wachten. Wel wil het college benadrukken dat het niet waarschijnlijk lijkt dat inning dan wel aanmaning onder de huidige omstandigheden prioriteit krijgt of zich zoals te doen gebruikelijk zal voltrekken. Is de regeling Bijzondere Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) nu duidelijk (ook het loket)? De nieuwe BBZ gaat Tozo heten; Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Looptijd van de regeling is 1 maart tot 1 juni 2020. ISD voert dat voor ons uit, aanvraagformulier staat op hun website. De ISD bereidt zich voor op uitvoering. Op het formulier is ruimte om een toelichting op de aanvraag te doen en dus mogelijke noodgevallen kunnen worden aangegeven. Regeling bestaat uit 2 delen: mogelijkheid tot inkomensondersteuning en mogelijkheid tot kredietverstrekking. De schatting van de doorlooptijd is enige dagen (oordeel tot voorschot). Ondernemers kunnen terecht bij de ISD, daar staat het formulier klaar (wel DigiD vereist): https://www.isdbollenstreek.nl/Home/Nieuws/Nieuws/Extra_ondersteuning_voor_ZZP_ers Kan de gemeente nog huurders ontzien waarvan de gemeente de verhuurder is? De gemeente gaat hier coulant mee om. Verzoeken om huurwijzigingen kan men indien bij de contactpersoon. Over het algemeen komt men in aanmerking voor een betalingsregeling. Is er werk uitbesteed aan lokale ondernemers? Is de gemeente nog op zoek naar inhuur? De gemeente denkt hier zeker aan. Zo is er ook bewust gekozen om een diner af te nemen bij een lokale ondernemer. Inhuur voor mensen met een juridische of communicatie-achtergrond is nog steeds actueel. Gaat de gemeente nog gebiedsverboden opleggen? En watersport, mag dit ja/nee? Nee. De gemeente is niet voornemens om gebiedsverboden op te leggen. De sportvelden waar veel kinderen aan het spelen waren was een aandachtspunt. Sportcomplexen moeten leeg zijn. Op dit moment is er geen reden om verbonden op te leggen. Rondje varen kan, mits men voldoende afstand kan houden en er geen grote aantallen bij elkaar zijn; er is geen reden om varen te verbieden. Onderzoek naar haalbaarheid toeristenbelasting is gestart - verzoek van ondernemers om de interviews te stoppen. Het onderzoek toeristenbelasting is gestaakt. Er komt binnenkort een raadsbrief over. De uitkomsten/samenvatting zetten wij t.z.t. op deze website, eventueel met een verwijzing naar de website van de gemeente. Kan er een standaard brief/poster gemaakt worden om de Corona-maatregelen die gelden in de winkel kenbaar te maken en kan de gemeente hiervoor zorgen? De gemeente volgt de regels volgens de noodverordening. De gemeente gaat de precieze regels navragen in overleg met crisisorganisatie die hierover adviseert. Het regio-overleg is bedoeld om communicatie éénduidig en met elkaar af te stemmen. ______________________________________________________________________________________________ 19 maart vond er een conference call plaats tussen BPT en burgemeester Breuer en wethouder Volten. Wij nemen jullie graag mee in dit gesprek. Uitstel van betalingen van alle gemeentelijke belastingen, zowel zakelijk als ook privé De gemeente is voornemens om de betaling van de gemeentelijke belasting uit te stellen. Wel geeft de gemeente aan om aan te willen sluiten bij de maatregelen die de landelijke overheid gaat nemen. Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale zaken zijn nu nog druk met de uitwerking van de regelingen. De Gemeente verwacht deze uitwerking binnen enkele dagen. Dinsdag 24 maart as zal het college een besluit nemen over de uitvoering binnen de gemeente. Het BPT heeft op woensdag 25 maart as een vervolg gesprek  met wethouder economische zaken, mevrouw Volten over de definitieve uitvoering. Informatie van de gemeente aan ondernemers is te lezen op: https://www.teylingen.nl/coronavirus/ondernemers.html Bijzondere Bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) Ook voor dit ingestelde noodfonds is de regeling vanuit de ministeries nog niet helemaal duidelijk. De BBZ regeling wordt vereenvoudigd maar hoe de regeling eruit gaat zien en wie de uitvoering (ISD of UWV) gaat oppakken, is nog niet duidelijk. Ook voor deze regeling geldt dat de gemeente hierbij wil aansluiten. Zodra de regeling helder is, dan geven we nadere informatie. NB: ga naar de website van de ISD Bollenstreek voor de laatste info: https://www.isdbollenstreek.nl/Home/Nieuws/Nieuws/Extra_ondersteuning_voor_ZZP_ers Opschorten van de huur als de gemeente de verhuurder is Dit punt heeft de BPT onder de aandacht gebracht. Het zou een aantal ondernemers in Teylingen helpen. Het College neemt hierover op dinsdag 24 maart as een besluit. Men geeft wel aan dat het vrijstellen van huur lastig kan zijn omdat er ongelijkheid kan ontstaan met horeca gelegenheden waarvan de gemeente niet de verhuurder is en men mag geen staatsteun geven. Infrastructurele projecten inventariseren en uitvoering aanpassen indien dat voor ondernemers tot schade lijdt Als BPT willen we voorkomen dat ondernemers last van infrastructurele bouwprojecten (bijvoorbeeld het vernieuwen van de Tolhekbrug in Warmond) krijgen als de beperkende maatregelen weer worden opgeheven. Wij hebben de gemeente gevraagd om een inventarisatie te maken en rekening te houden met de start van de uitvoering. De gemeente heeft aangeven de inventarisatie te maken en rekening te houden met de uitvoering maar men geeft wel aan dat de veiligheid voorop staat. Als de beperkingen weg vallen dan zouden we de economie in Teylingen graag weer willen aanjagen. Ons aanbod is om hierover samen na te denken. De gemeente vindt het een goede suggestie om gezamenlijk in een werkgroep na te denken over dit onderwerp. De focus is op dit moment is om op korte termijn de juiste verzachtende maatregelen te treffen. Daarna is er bereidheid tot samenwerking. Dit punt wordt vervolgd. Door de gemeente zoveel mogelijk opdrachten aan lokale ondernemers uitbesteden De gemeente doet dit al zoveel mogelijk, en zal hier nog meer op letten. Psychische nood Wij kunnen ons voorstellen dat de genomen maatregelen veel stress bij  ondernemers veroorzaken. En dat deze stress ook kan overslaan naar de privé situatie. Als er door de stress ondernemers in psychische nood komen adviseren wij om contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan zorgen voor een goede verwijzing. Waar mogelijk als BPT de gemeente helpen bij de uitvoering van haar taken De gemeente geeft aan dat er op korte termijn behoefte is aan ondersteuning op het gebied van communicatie en juridische zaken. Als er ondernemers zijn die de gemeente kunnen helpen meld je aan bij het BPT. Wij sturen deze informatie direct door naar de gemeente. Geef hierbij duidelijk aan waar je de gemeente bij kan helpen, welke expertise je hebt en hoeveel tijd je beschikbaar bent. Stuur een e-mail naar backoffice@bpteylingen.nl. Wat kan de belastingdienst voor ondernemers betekenen Bekijk de pagina van de Belastingdienst. ______________________________________________________________________________________________ Contact met burgmeester Carla Breuer 17 maart Onze voorzitter Guy Seelen heeft op 17 maart contact gehad met burgemeester Carla Breuer en wethouder Marlies Volten. Wij hebben verzoeken vanuit de achterban neergelegd en deze delen we hieronder met jullie:

  1. Zelfstandige ondernemers die een beroep willen doen op het Besluit Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) dienen zich momenteel door een berg administratie heen te werken. Dat vergt de nodige  tijd. Om de regeling beter toegankelijk te maken voor zelfstandige ondernemers die in financiële nood komen vanwege het coronavirus, verzoeken wij uw gemeente de administratieve vereisten voor het indienen van een aanvraag onder het BBZ aanzienlijk te versimpelen, zodat een aanvraag sneller en eenvoudiger kan worden afgehandeld. De achterliggende reden moge duidelijk zijn: ondernemers kunnen niet weken wachten totdat op hun aanvraag (al dan niet positief) is beslist.Een andere oplossing zou kunnen zijn dat er sneller en eenvoudiger voorschotten onder de BBZ verstrekt worden aan zelfstandige ondernemers.
  2. Er is een aantal (horeca)ondernemers dat panden van uw gemeente huurt. Voor deze ondernemers zou op dit moment een oplossing zijn dat uw gemeente akkoord gaat met uitstel/opschorting van de verplichting tot betaling van de huurpenningen. Wil uw gemeente ook deze mogelijkheid (om te trachten de liquiditeit van de ondernemers in Teylingen op peil te houden) in overweging nemen?
Daarnaast heeft de burgemeester op 16 maart ook een bericht voor de ondernemers. Je leest het hier op onze website. Speciale website gemeente De gemeente Teylingen heeft een speciale website ingericht met allerlei informatie voor jou als ondernemer. __________________________________________________________________________________________________________________________  
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."