Belangenbehartiging

Wij behartigen de collectieve belangen van ondernemers in Sassenheim, Voorhout en Warmond.

In het belang van een goed ondernemersklimaat houden wij ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en worden wij benaderd om onze mening te geven. Iedere 6 weken hebben wij overleg met de Wethouder van gemeente Teylingen en bespreken wij zaken die voor ons belangrijk zijn.

Centrumplan

Gemeente Teylingen is in het 2e kwartaal van 2019 begonnen met het opstellen van een plan over het verbeteren van de kwaliteit van de centra in onze dorpskernen. Kenmerk in de aanpak is een integrale benadering van kwaliteit van ondermeer wonen, winkelen, veiligheid, bereikbaarheid en groenvoorziening. Eind 2019 moet dit plan klaar zijn.

Detailhandelsvisie

Als onderdeel van het centrumplan wordt de detailhandelsvisie uit 2014 herzien. De visie gaat over kansen en noodzakelijke keuzes in een veranderende economie en geeft advies over de toekomstige detailhandelsstructuur.

Ankerverbod

Het APV Teylingen is eind 2018 aangepast door er een ‘ankerverbod’ in op te nemen. In het belang van m.n. de ondernemers in Warmond is een voorstel ingediend, waarbij het ankerbod wel de gemeente de mogelijkheid geeft om te kunnen handhaven, maar de belangen van de ondernemers in Warmond niet worden geschaad. Het voorstel is grotendeels opgenomen in de zogenaamde Uitvoeringsregeling die inmiddels door B&W is vastgesteld.

Uitstallingenbeleid

Om wildgroei aan reclame-uitingen op trottoirs binnen winkelkernen aan te kunnen pakken, is het APV Teylingen in 2018 aangepast. De belangen van de ondernemers in de winkelkernen zijn door ons duidelijk gecommuniceerd en door de gemeente uitgewerkt in een zogenaamde Uitvoeringsregeling.

Parkeren in de kernen

De bereikbaarheid van onze winkels en de aantrekkelijkheid van onze centra wordt door de gemeente onderzocht en opgenomen in het centrumplan.  

Nieuwbouw Hoogvliet Sassenheim

De voorbereidingen van het nieuwbouwplan met appartementen en supermarkt Hoogvliet loopt parallel aan de onderzoeken omtrent de behoefte aan (extra) parkeerplaatsen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de centrumplan wat in 2019 wordt opgesteld. Als uit het onderzoek blijkt dat extra  (ondergrondse) parkeerplaatsen noodzakelijk is één van de opties om deze extra parkeerplaatsen onder te brengen in een parkeergarage bij dit nieuwbouwplan. De BPT is betrokken bij de voorbereidingen voor de bouwplannen en brengt expertise in omtrent planningsrisico’s waarmee nog meer vertraging wordt voorkomen. 

Bouwprojecten / verkeersstromen 

In 2019 en 2020 worden een aantal grootschalige bouwprojecten vrijwel gelijktijdig uitgevoerd in Sassenheim, die hinder opleveren voor het verkeer en het parkeren. Het betreft onder andere de nieuwbouw van Hoogvliet, De Digros, appartementen in de voormalige Rabobank en bij de ingang van park Rusthoff op de Hoofdstraat.

Spoorwegovergangen

De spoorwegovergangen in Sassenheim (Rijksstraatweg) en in Voorhout (Herenstraat) zijn onveilig en moeten worden verbeterd. Er is een inspraakavond gehouden en de plannen voor verbetering worden nu uitgewerkt. Werkzaamheden veroorzaken overlast en belemmeringen.

Enquete bouwmarkt Oosthoutlaan

In 2018 heeft de gemeente aan de BPT gevraagd naar de mening van ondernemers voor wat betreft een eventuele vestiging van bouwmarkt Gamma op de Oosthoutlaan in Voorhout. Uit enquete onder de leden is gebleken dat het merendeel van onze leden geen bezwaar hebben tegen deze vestiging. Inmiddels hebben de ontwikkelaar/Gamma besloten af te zien van vestiging op de Oosthoutlaan.

Bedrijfsleven Bollenstreek

Bedrijfsleven Bollenstreek is een overlegplatform waarin wij samen met vier andere ondernemersverenigingen participeren en overleggen over zaken die betrekking hebben op onze regio, zoals de Duinpolderweg en de nieuwe RijnlandRoute. Bedrijfsleven Bollenstreek werkt samen met de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

“Samen staan wij sterker”

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."