Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Op 1 november hebben de ondernemers gezamenlijk met de ondernemersvereniging een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Boekhorst te Voorhout.
 
Het opgestelde ontwerpbestemmingsplan Nieuw Boekhorst heeft een woonprogramma van circa 1300 wooneenheden, publieke voorzieningen, sport, school en groengebieden.
 
Het autoverkeer conform het opgestelde bestemmingsplan voor Nieuw Boekhorst sluit op één plek aan op de Noordelijke Randweg, via een rotonde. De hele wijk wordt een 30 km/u gebied. De hoofdstructuur voor de auto's bestaat uit een doorgaande hoofdlus, die zo wordt vormgegeven dat het logisch is om het rondje te rijden. In bijgaande afbeelding uit de gebiedsvisie van Nieuw Boekhorst wordt de auto ontsluitingsstructuur weergegeven. 

Zienswijze
Voor de ondernemers en detaillisten van de dorpskern Voorhout is het voor de verdere ontwikkeling van het centrumplan Voorhout van essentieel belang dat er een definitieve doorkoppeling voor autoverkeer vanuit Nieuw Boekhorst met de bestaande kern gerealiseerd wordt.
 
Voor een toekomstige koppeling zien wij twee fysieke mogelijkheden: doorkoppeling vanuit Schoonoord naar de ‘Laan Buitenrand’ langs de Leidsevaart (nu beoogd als calamiteitendoorsteek & fietsverbinding). Een tweede optie is in het verlengde van de Boekhorstlaan een aansluiting maken op de Boekenburglaan en de interne hoofdlus van de nieuwe woonwijk.
 
Beide locaties dragen er aan bij dat het beoogde park tussen de bestaande kern en de nieuwbouwwijk niet doorsneden wordt door een lokale wegverbinding. De positionering van beide opties is ook zodanig dat deze een beperkte aantrekkende werking heeft om sluipverkeer tussen de het oude dorp en de nieuwe woonwijk te voorkomen (bijv. vanwege parallelle ligging ten opzichte van de N444 / Noordelijke Randweg Voorhout bij de optie Schoonoord).
 
De opties voor aansluiting op Schoonoord en nabij de Boekhorstlaan zijn momenteel niet voorzien in de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan. Wij stellen voor dat u een wijziging meeneemt bij vaststelling, door in de plankaart de functieaanduiding ‘ontsluiting’ op te nemen ter hoogte van Schoonoord in de enkelbestemming groen.
 
Wij gaan hiermee vanuit dat de Gemeente Teylingen haar ambities en toekomstbestendigheid conform de detailhandelsvisie en centrumvisie wil gaan uitvoeren en de zienswijze van de ondernemers en detaillisten van Voorhout daarmee verwerkt bij vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan.

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."