Wethouder Koek bedankt Citymanagement Teylingen

Wethouder Koek bedankt Citymanagement Teylingen

Eind vorig jaar werd het convenant tussen de Stichting Citymanagement Teylingen (CMT) en de gemeente Teylingen beëindigd. Reden voor wethouder Elsbeth Koek om het bestuur te bedanken voor alle inspanningen in de afgelopen zes jaar. Zij deed dit in het bestuurscentrum Voorhout tijdens een bijeenkomst waar de eindevaluatie werd besproken.

Activiteiten

Om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de detailhandelsvisie Teylingen, is in 2016 het initiatief genomen tot het oprichten van de Stichting CMT. Het CMT heeft sindsdien een verbindende rol vervuld tussen ondernemersgroepen en de gemeente. Daarnaast heeft het CMT een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van de gemeentelijke visie op de centra. Denk daarbij aan de 'hanging baskets' en de kerstverlichting in de dorpen, het organiseren van activiteiten voor de inwoners, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasoptocht en het organiseren van (thema-)bijeenkomsten specifiek voor de ondernemers.

Nuttig en waardevol

Het CMT moest helaas constateren dat de effecten van de coronapandemie nadelig hebben gewerkt op het functioneren en dat de afspraken in het convenant lastig konden worden uitgevoerd. Bijeenkomsten moesten worden geannuleerd en diverse activiteiten belandden in de ijskast. Daarnaast werd duidelijk dat de lange termijn plannen op weinig draagvlak bij de participanten konden rekenen. Het CMT is van mening dat er weliswaar nuttige en waardevolle acties zijn ondernomen maar deze te weinig het bestaan van het CMT legitimeren.

 

Voorzetting

In goed overleg met het CMT heeft het college van B&W afgelopen najaar besloten het convenant niet meer te verlengen. Om een goede voortzetting van de activiteiten te kunnen garanderen zal de bedrijfscontactfunctionaris binnen de gemeente hier invulling aan geven.

 
Waarderende woorden

Wethouder Elsbeth Koek sprak waarderende woorden. “Het gemeentebestuur is dankbaar voor de tijd en energie die jullie er de afgelopen jaren in hebben gestoken en de prettige wijze waarop de samenwerking steeds heeft plaatsgevonden. Uw betrokkenheid bij de kernen in Teylingen is waardevol geweest en ik vertrouw er op dat we ook in de toekomst nog van uw advies gebruik kunnen maken.”
 

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."