MKB verduurzamingsregeling 1 oktober 2021 gestart

MKB verduurzamingsregeling 1 oktober 2021 gestart
De energietransitie is in volle gang en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dit krijgt steeds meer aandacht bij organisaties, maar ook vanuit de overheid wordt er steeds meer gestuurd richting duurzaamheid in de energietransitie. Dit zagen we ook terug in de voorgestelde maatregelen en subsidies op Prinsjesdag. De MKB verduurzamingsregeling is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische zaken & klimaat. Deze wordt gefinancierd uit de Urgenda-middelen. De regeling is onderdeel van het pakket om de energietransitie voor het MKB haalbaar en betaalbaar te maken. Deze regeling is gestart per 1 oktober 2021 en duurt tot en met 30 september 2022. Wanneer het geld op is, sluit de regeling. Het principe van first come geldt hier. Wees er dus snel bij want de subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst! De belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling zijn:
  • Kleine MKB-ondernemers kunnen vanaf 1 oktober 2021 subsidie krijgen voor de inhuur van een energieadviseur om zich te laten adviseren en te ontzorgen op het gebied van verduurzaming van hun bedrijfspand en hun bedrijfsvoering. Uit de KPMG impacttoets (2019) blijkt namelijk dat in de praktijk mkb’ers vaak onvoldoende tijd of expertise hebben om zich te verdiepen in mogelijke verduurzamingsmaatregelen, zijn niet goed bekend met subsidieregelingen op klimaat- en energiegebied en vinden de informatievoorziening van de overheid hierover onduidelijk.
  • De doelgroep is het klein-MKB, het gaat hier om bedrijven die niet onder de energiebeparingsplicht vallen (en dus minder energie verbruiken dan 25.000 m³/jr én minder elektriciteitsverbruik dan 50.000 kWh/jr) en een bedrijfspand in bezit hebben of huren.
  • Het ‘advies’ gaat over welke energie- en CO2 besparende maatregelen waar uitgevoerd kunnen worden en welke investeringen nodig zijn. Ze ziet enerzijds toe op het bedrijfspand (dus zaken als het isoleren van muren, vloeren en daken, het aanbrengen van HR++ beglazing en PV panelen etc.), en anderzijds op bedrijfsvoering (dus op bv elektrische bestelwagens, keukenapparatuur en ICT-apparatuur, etc).
  • Bij de ‘ontzorging’ kan een energieadviseur de ondernemer helpen om de maatregelen uit het advies uit te voeren, bijvoorbeeld door het aanvragen en beoordelen van offertes, aanvragen een subsidie, opstellen van een business plan of het regelen van een lening. Ook het aanvragen van deze subsidie zelf door een adviseur komt in aanmerking voor subsidie.
  • De subsidiëring voor het totaal aan advies en ondersteuning per mkb-onderneming per bedrijfspand en bijbehorende bedrijfsvoering, bedraagt 80% van de gemaakte kosten, met een maximum subsidiebedrag van € 2.500. Voor het onderdeel advies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidie van € 750.
  • De regeling gaat dus uit van advies en ontzorging, en dus niet over het subsidiëren van de maatregelen zelf (hiervoor zijn er andere bestaande subsidieprogramma’s zoals de ISDE en EIA).
  • De uitvoering van de regeling gebeurt door RVO (www.RVO.nl). Hier kun je als ondernemer je aanvraag indienen. Uitkering van de subsidie gebeurt achteraf.
  • Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moet je als ondernemer kunnen aantonen dat je uit het advies minimaal één maatregel hebt uitgevoerd, of gaat uitvoeren.
  • De regeling duurt tot en met 30 september 2022.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."