Update planning Centrumvisie

Centrumvisie

Op dit moment rondt de gemeente het eerste concept van de Centrumvisie af. Om tot de definitieve visie te komen, moeten er nog een aantal stappen gezet worden, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. De gemeente heeft daar een aantal momenten voor gepland.

  • 17 februari legt de gemeente opiniërend de concept-Centrumvisie, inclusief de resultaten van de twee avonden in januari, voor aan de commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur van de gemeenteraad. De raadsleden geven dan hun richting aan de visie.
  • In april organiseert de gemeente drie avonden voor alle geïnteresseerden om op de laatste versie van de concept-Centrumvisie te reageren. Voor elke kern is er een aparte avond. Ook tijdens deze avonden zijn raadsleden aanwezig, dit keer om ook met aanwezigen in gesprek te gaan. De input van deze avonden leidt tot de definitieve Centrumvisie. Deze visie biedt de gemeente ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.
  • In mei kan de definitieve Centrumvisie het officiële besluitvormingsproces in. Dat betekent dat hij voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en dat hij daarna besproken wordt in de commissie DEB van de gemeenteraad. De bedoeling is dat de gemeenteraad op 9 juli de Centrumvisie en de geactualiseerde Detailhandelsvisie vaststelt.

Op 21 januari vond de laatste Visiegroep plaats. Het sfeerverslag is na te lezen via deze link.

De gemeente heeft een speciaal ingerichte website waarop je alle informatie vindt omtrent de Centrumvisie.